จำหน่ายประตูกันระเบิด (BLAST DOOR)

ประตูกันระเบิด เป็นประตูชนิดพิเศษที่มีไว้เพื่อป้องกันแรงระเบิดจากวัตถุอันตราย เช่น คลังน้ำมัน คลังแสงเก็บอาวุธ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น

ยี่ห้อที่จัดจำหน่าย TVE, TEMET, Doruksafe, Krieger’s

The blast doors are designed to stop the advance of blast waves through the passage ways into the protected area of blast hardened Civil Defence and military shelters.