บริการรับซ่อมเครื่องมือแพทย์ พร้อม ขายอะไหล่

บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องโมนิเตอร์วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย เครื่องให้สารละลายในเส้นเลือด เป็นต้น
การให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อุปกรณ์การแพทย์
 • เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ทำงานอย่างมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ได้เต็มความสามารถ และตรงวัตถุประสงค์ที่จัดหามามากที่สุด
 • เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีสมรรถนะการทำงานสูง(Performance) คือ ช่วยให้เครื่องมือเครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งเมื่อเครื่องมือได้ใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอ ถ้าหากไม่มีการปรับแต่งหรือซ่อมแซมแล้วเครื่องมืออาจเกิดการขัดข้อง ชำรุดเสียหาย หรือทำงานผิดพลาด
 • เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ (Reliability) คือ เครื่องมือเครื่องใช้มีมาตรฐาน ไม่มีความคลาดเคลื่อนใดๆ เกิดขึ้น
 • เพื่อความปลอดภัย (Safety) เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญ เครื่องมือเครื่องใช้จะต้องมีความปลอดภัย เพียงพอต่อผู้ใช้งาน ถ้าเครื่องมือเครื่องใช้มีความผิดพลาด ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งานได้ การบำรุงรักษาที่ดีจะช่วยควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาด
 • เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุด เสียหาย เก่าแก่ ขาดการบำรุงรักษาจะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีฝุ่นละออง หรือไอของสารเคมีออกมา เสียงดัง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
 • เพื่อประหยัดพลังงาน เพราะเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนมากจะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ถ้าหากเครื่องมือเครื่องใช้ได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี เดินราบเรียบ ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน การเผาไหม้สมบูรณ์ ก็จะสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์การแพทย์
 • แบตเตอร์รี่ทางการแพทย์
 • อะไหล่เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดีฟริปบิเลเตอร์
 • Medical Keypad
 • หลอดไฟทางการแพทย์ต่างๆ หลอด Shortwave หลอดไฟตู้อบเด็ก
 • อะไหล่ SPO2 Sensor