บริการงาน PM Inverter

 

 

Preventive Maintenance (PM) เป็นการบำรุงรักษา Inverter ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิต